Belangrijke informatie

Over kwaliteit, samenwerking, privacy, WGBO en klachten.

Kwaliteit

Ik hecht veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.
In de praktijk probeer ik voortdurend de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te verbeteren.

Ik ben aangesloten bij Kwaliteitskring Uden-Veghel.
Met 15 logopedisten uit de regio komen we 6 keer per jaar samen voor intercollegiaal overleg,
gericht op kwaliteit en samenwerking binnen de logopedie.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVFL)
en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

 

KP-registratienummer: 49905819191
Geregistreerd vanaf 23-10-2003
Kwaliteitsgeregistreerd tot 09-06-2023

Regelmatig volg ik bij- en nascholingen.
Zo verbreed ik mijn kennis en blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Professionaliteit betekent voor mij ook dat ik de grenzen van mijn kennis en kunde aangeef.
Ik adviseer je over de best beschikbare hulpverlening. Ook als dit bij een collega is.
Logopediepraktijk Marian Walraven is een allround praktijk. Maar net als iedere logopedist, heb ik mijn specialisaties en voorkeuren.

Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken.
Naast nauw contact met de directe omgeving (zoals ouders, partner, kinderen, enz.) kan ook contact met andere betrokken personen of instanties van belang zijn.
Denk daarbij aan:

 • Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog
 • Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of collega-logopedist
 • Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
 • Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
 • Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting Mee, Pento, etc.

Hiervoor wordt altijd eerst jouw toestemming gevraagd.

Privacy

Als logopedist neem ik kennis van feiten van vertrouwelijke aard.
Ik ga zorgvuldig om met die informatie.

De  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd.
Zonder jouw toestemming worden derden niet op de hoogte gesteld van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.
Ik stuur wel altijd een eindverslag naar de huisarts en de verwijzer (indien dit niet de huisarts is).

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacygevoelige informatie wordt gedeeld via beveiligde mail (Zorgmail).
Op de website is een geldig SSL certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Patiëntengegevens worden 20 jaar bewaard (voor kinderen geldt dat deze bewaartermijn ingaat vanaf hun 18e levensjaar en kan dus meer dan 20 jaar bestrijken).
Na afloop van die periode worden de gegevens door mij vernietigd.

Lees voor meer informatie mijn Privacyreglement.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

In deze wet (WBGO) zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling.
De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken.
Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen.
De belangrijkste zijn:

 • Informatieplicht:
  De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.
 • Toestemmingsvereiste:
  Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).
 • Dossierplicht:
  De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht:
  Het dossier moet 20 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).
 • Vernietiging:
  De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
 • Geheimhoudingsplicht:
  Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Klachten

Hopelijk ben je tevreden met de logopedische hulp.
Als dit niet het geval is, dan vind ik het fijn als je dit mij bespreekt.
Mogelijk komen we samen tot een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.
De praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Deze wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP).

In de wachtkamer kun je informatie over de klachtenregeling vinden.
Je kunt deze ook hier downloaden.

Meer weten?

Logo Logopediepraktijk Marian Walraven

Locaties

Boekel

Zwaluwlaan 11
5427 VS Boekel

Handel

Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel

Venhorst

St. Josephplein 7
5428 GL Venhorst

Algemeen

telefoonnummer